Bookmark and Share

Pravidla VC OSH Uh. Hradiště 2013

Vydáno dne 24. 03. 2013 (3314 x přečteno)

Vážení přátelé, přináším vám upravená pravidla pro VC OSH Uh.Hradiště pro rok 2013. Žádných velkých zmněn letos nenastalo, a stále platí že se do VC UH můžou přihlásit družstva z jiných okresů.


Propozice

 nadstavbové soutěže v požárním sportu-disciplína požární útok

 DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS                                                                                                                                       

 

Velká cena OSH ČMS 2013

 

A. Podmínky soutěže :

 1. Soutěž je organizována pro všechna družstva mužů a žen SDH, které zaplatí vstupní poplatek ve výši 250,-Kč. Tento poplatek nenahrazuje standardní startovné na soutěži. Přihlásit se mohou i družstva z jiných okresů než okresu Uherské Hradiště.
 2. Soutěž bude rozšířena také pro kategorii žen v případě, že se do soutěže přihlásí alespoň 2 soutěžní družstva žen
 3. Složení soutěžního družstva nemusí být totožné s družstvem startujícím v okrskovém kole.
 4. Každé družstvo, které chce být zařazeno do „VC OSH ČMS UH“ musí zaplatit vstupní poplatek ve výši 250,- Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. Uzávěrka kategorie žen i mužů bude dne 23.6.2013 na pohárové soutěži ve Véskách, přičemž se budou počítat  výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.                                                                                                      
  Doklad o zaplacení vstupního poplatku slouží zároveň jako přihláška. Finanční prostředky budou v plné výši použity na zakoupení věcných cen pro družstva, která se umístí na 1.-3. nebo 1. – 5. místě (podle počtu přihlášených družstev).
 5. Družstva, která se umístí na předních místech VC OSH, které nemají působnost v OSH Uherské Hradiště nemohou reprezentovat náš okres na soutěžích „O slovácký džbánek“ a „O zlatý pohár hejtmana ZLK“.
 6. OSH zabezpečí pro každou soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ 3 rozhodčí, z nichž jeden bude vykonávat funkci hlavního rozhodčího. Ostatní rozhodčí (min. 1) pro doplnění sboru rozhodčích zabezpečí pořádající SDH. Tito rozhodčí nemusí mít kvalifikaci rozhodčího.
 7. Hlavní rozhodčího nebo člen VV (ORV) OSH ČMS, který bude na pohárovou soutěž delegován je povinen do 3 dnů po skončení soutěže předat oficiální výsledky (podepsané velitelem soutěže a opatřené razítkem pořádajícího SDH) na sekretariát OSH.
 8. Družstvo, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně (neúčast na nástupu, neupravenost) a nesportovně (např. zahození přilby,..), bude z této konkrétní soutěže vyloučeno.
 9. 9.   Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží (dále jen – „SHS“) SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 12.10.2007 I. a II. část se změnami schválenýmí VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011),  a pravidly schválenými pro „VC OSH ČMS“.

10. Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí a požární motorovou  stříkačku.

11. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž  dodal.

12. Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna  před i po skončení pokusů. Kontrola bude provedena před uložením nářadí na základnu s výjimkou požární stříkačky.

13. Rozhodčí jsou povinni kontrolovat, zda používaná technika a materiál odpovídají požadavkům SHS a pravidel pro „VC OSH ČMS“

14. Technické podmínky:

 • k disciplíně požární útok:
  • hadice „B65“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 100 mm, tolerance – 2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)
  • hadice „C42“ délka min. 19 m, šířka ploché hadice 65 mm, tolerance –2 mm (měřeno minimálně 1m od koncovky)
  • lze použít pojistky proti rozpojení hadic  
  • savice Æ110 mm délky 2,5 m ± 5 cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PÚ sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčích)
  • podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná o max. tloušťce 10 mm
  • proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,4 – 13mm Proudnice se může dotýkat země
  • sklopné terče(rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí; barva desky a středícího kruhu musí být ve vzájemném kontrastu tmavá deska-světlý středící kruh)
  • čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, časomíra musí umožňovat měření  minimálně na dvě desetinná místa. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa
  • požární motorová stříkačka PS12,  PS 8, PS 8 Fires VPO a ostatní schváleného typu
  • přetlakový ventil B nastavený na maximální tlak 1,2 Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvedení vody z jeho odtoku ( přechod B/C , hadice C ). Nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucena ani zlomená
  • vzdálenost zubů půlspojek bude na základně na vzdálenost papíru
  • při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru stříkání ani se této čáry dotýkat
  • nádrž na vodu musí být bez ostrých hran a vnitřek nádrže musí být bez překážek o které by se mohlo zachytit použité nářadí. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny
  • přípravu materiálu na základně po uložení PS smí provádět pouze 7 soutěžících a 1 vedoucí družstva v obou kategoriích. Vedoucí bude označen reflexní vestou.
  • Značky na dráze budou pro všechny družstva jednotné, připravené pořadatelem soutěže. Na dráze dlouhé 90m po 18m a na dráze 70m po 17,5m, měřeno od nástřikové čáry. Jiné značky se na dráze nebo v blízkosti dráhy nepřipouštějí.
 • požární motorové stříkačky:
  • motorová stříkačka musí mít funkční uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla
  • motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla
  • motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce VPO
  • není přípustné upravené ovládání karburátoru / dvojí páka plynu /
  • výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnu proti samovolnému zapojení
  • na sacím hrdle čerpadla „110“ musí být nejméně 2,5 / dva a půl / závitu v celé délce závitu
  • lze dodatečně nainstalovat  otáčkoměr motoru
  • je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru příp. rovně.
  • Hadice B se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo
  • Na čerpadle může být namontován přechod pro šroubení s „O“ kroužky
  • savic, sacího koše a rozdělovače k plnění disciplíny:
   • lze použít savice o délce 2,5m ± 5cm bez tvarových podložek (savice musí být po dokončení PU sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího)
   • lze použít savice s O kroužky na šroubení
   • šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 / dva a půl /závitu v celé délce závitu
   • na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm včetně závitu měřeno od límce šroubení
   • konec savice s matkou – náběh ne delší než 35 / třicetpět / mm
   • nelze připustit savice opatřené matkami umístěné na ložiscích
   • lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního  rozměru plochy  otvoru síta 25 mm². Vnější část závitové části koše musí mít výstupky pro použití klíče. Možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
   • lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily 
   • koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení. Pokus je platný i tehdy spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se závitová koncovka savice nedotkla vody. Koš musí být našroubován po celou dobu sání i po vytažení z vodního zdroje.

 

15. Ústroj pro provádění disciplín:

 • pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza, dres musí být zastrčen v kalhotách
 • obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5 mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o maximální délce 6mm, kopačky se nepřipouštějí,
 • k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle SHS pravidla 50. Přilba bude nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu.

 

16. Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

 • pracovní stejnokroj II nebo sportovní oděv, družstvo nastoupí nejméně v počtu 4 závodníků na zahájení soutěže.
 • rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS nebo PS I .

17. Při soutěži může být soutěžní družstvo doplněno max. jedním soutěžícím z jiného soutěžního družstva. Tento doplněný závodník bude startovat ve svém dresu. Doplnění soutěžního družstva soutěžícím z jiného družstva pouze na základě písemného oznámení předaného hl. rozhodčímu nejpozději před přípravou soutěžního družstva na základnu. Oznámení bude obsahovat: Název soutěžního družstva; datum, místo a název soutěže; jméno a příjmení doplněného závodníka; název soutěžního družstva doplněného závodníka). Jeden závodník může startovat maximálně za dvě družstva bez rozdílu kategorie

18. Každé družstvo, které využije při závodu půjčení závodníka zaplatí nevratnou kauci 100,-Kč, která bude použita na závěrečné vyhodnocení VC.  Za každou finanční částku bude vydán pokladní doklad.  

19. V kategorii muži může startovat v soutěžním družstvu žena. V kategorii žen nemůže v soutěžním družstvu startovat muž.

20. Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu. Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5 min. Zjistí-li rozhodčí závadu na nářadí, může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.

21. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se“, končí stanovený čas na přípravu prvního pokusu (a to i před jeho uplynutím) a jakékoliv překročení startovní čáry a návrat k základně od počátku tohoto povelu je považováno za chybný start. Po chybném prvním startu lze upravit nářadí na základně, jen pokud neuplynulo 5 minut od začátku přípravy základny.

22. Soutěžní družstva zařazená do Velké ceny okresu Uh. Hradiště, která se nezúčastní závěrečného vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž. Vyhlášení se zúčastní 1člen soutěžního družstva v dresu. Účast na nástupu bude kontrolovat hlavní rozhodčí, nebo jím pověřený zástupce (např. vystupováním z tvaru na vyzvání).

23. Družstvo, u kterého bude zjištěno porušení SHS a pravidel VC  při útoku nebo po jeho provedení, nebude hodnoceno.

24.Do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2013 jsou zařazeny:

 

Datum

Místo konání

Čas

1.

28.4.2013

Kunovice

11:00

2.

09.6.2013

Drslavice

14:00

3.

23.6.2013

Vésky

14:00

4.

06.7.2013

Kněžpole

noční

5.

07.7.2013

Částkov

14:00

6.

14.7.2013

Tučapy

14:00

7.

21.7.2013

Mistřice

14:00

8.

28.7.2012

Kněžpole

14:00

9.

10.8.2012

Částkov

21:00

10.

18.8.2012

Staré Město

14:00

11.

31.8.2012

Salaš

14:00

 

24. Družstvu, které bude přihlášeno do Velké ceny OSH ČMS Uh. Hradiště 2013 bude do konečného pořadí započítáno 11nejlepších umístění na soutěžích VC.

 

25. Hodnocení soutěže:

 • Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategori mužů bude prováděno následovně

Umístění

Počet bodů

Umístění

Počet bodů

1.

15

6.

5

2.

12

7.

4

3.

10

8

3

4.

8

9

2

5.

6

10.

1

 • Hodnocení jednotlivých pohárových soutěží v kategorii žen bude prováděno následovně

Umístění

Počet bodů

Umístění

Počet bodů

1.

8

4.

3

2.

6

5.

2

3.

4

6.

1

 

 • V případě docílení stejného času dvou družstev v požárním útoku bude přidělen i stejný počet bodů. Dosažený čas bude posuzován na dvě desetinná místa.
 • Po jednom bodě bude ohodnoceno každé družstvo, které splní pokus v platném čase do dvou minut.
 • Družstvo diskvalifikované nebo družstvo, které nesplní svůj pokus do dvou minut nebude bodově hodnoceno.
 • Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu rozhodne o jejich pořadí větší počet vyšších umístění. V případě shodných umístění bude rozhodovat  nejlepší docílený čas PU na 3B.

26. Každý sbor dobrovolných hasičů má možnost přihlásit do „VC OSH ČMS“ více než jedno družstvo.

27. Hodnocena budou pouze ta družstva, která mají ke dni uzávěrky přihlášek do „VC OSH ČMS“ – zaplaceny členské příspěvky na rok 2013. Termín uzávěrky bude bez vyjímek ve všech  ohledech dodržen!!!

28. Při soutěžích, kterých se zúčastní družstva z jiných okresů se hodnotí pouze ta družstva, která zaplatí vstupní poplatek do VC OSH Uherské Hradiště ke dni 23.6.2013 v dosaženém pořadí.

29. Vítěz „VC OSH ČMS“ v kategorii mužů obdrží putovní pohár. Družstva v obou kategoriích na 1. – 3. popřípadě na 1. – 5. místě (podle počtu přihlášených družstev) obdrží věcné ceny, získané z prostředků startovného a pořadatelských poplatků. 

30. Družstva , která při soutěži „VC OSH ČMS“ nepoužijí přetlakový ventil soutěží na vlastní nebezpečí.

31. Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

 

B. Organizační pokyny pro pořadatele pohárových soutěží zařazených do nadstavbové soutěže

 

 1. Do „VC OSH ČMS“ bude zařazena pouze soutěž pořadatele, který nemá žádné nesplacené závazky vůči OSH ČMS Uh. Hradiště.
 2. Každý sbor, který chce zařadit svou soutěž do „VC OSH ČMS UH“ musí zaplatit pořadatelský poplatek ve výši 500,- Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště..
 3.  Každý pořadatel musí vyplatit v hotovosti, mimo věcných, celkem nejméně 4.000,-Kč. Rozdělení finančních částek musí být pro kontrolu vyvěšeno na nástěnce. Částky zkontroluje hlavní rozhodčí a případná chybějící částka musí být pořadatelem doplněna.
 4. 4.      Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 16.6.2011 s účinností od 1.1.2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011).
 5. OSH ČMS  Uh. Hradiště zabezpečí pro každé SDH, pořádající soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ 3 rozhodčí, kterým SDH uhradí cestovné ve výši min.150,- Kč na osobu (celkem min. 450,- Kč). Zbývající rozhodčí (min. 1) zajistí pořádající SDH po domluvě s hlavním rozhodčím.
 6. Pořadatel seznámí soutěžící s velitelem soutěže, hlavním rozhodčím a ostatními rozhodčími. Všichni budou viditelně označeni visačkami.
 7. Pořadatel soutěže připraví podmínky rozhodčím pro možnost provedení kontroly nářadí (např. úsek vymezující 19 m pro kontrolu délky hadic) a na OSH ČMS  Uh. Hradiště vyzvedne příslušné měřící pomůcky pro rozhodčí.
 8. Pořadatelé si zajistí elektronickou časomíru včetně obsluhy s terči na principu srážení skrz otvor nastřikování se signalizací sklopení terče. Terče musí splňovat následující podmínky: rozměr 500x500 mm s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, výška otvoru 1600 mm nad zemí, barva desky a středícího kruhu musí být ve vzájemném kontrastu tmavá deska-světlý středící kruh. Při selhání časomíry družstvo opakuje požární útok.
 9. SDH pořádající soutěž zajistí po jejím skončení oficiální výsledky opatřené podpisem velitele soutěže a razítkem pořádající organizace. Tyto předá hlavnímu rozhodčímu, který je doručí na OSH ČMS  Uh. Hradiště. Co nejdříve po skončení soutěže odešle v elektronické podobě vedoucímu OORV na e-mail MSchon@seznam.cz pro zveřejnění na okresních webových stránkách(i bez podpisu hl. rozhodčího a razítka).
 10. SDH pořádající soutěž zařazenou do „VC OSH ČMS“ musí v prostoru soutěže před jejím zahájením vyvěsit na viditelném místě tyto propozice a průběžné výsledky VC.
 11. Pořadatel zajistí po dobu provádění soutěže zdravotní službu, nebo minimálně základní zdravotnické pomůcky. Místo zdravotnické služby nebo umístění zdravotních pomůcek bude viditelně označeno.
 12. Pořadatel je povinen zajistit na soutěži přetlakový ventil s odtokovou hadicí, nastavený na tlak 1,2 MPa. Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. Přetlakový ventil je možné zapůjčit na OSH , bez něho nebude soutěž zahájena.
 13. Vyhlášení výsledků soutěže musí být provedeno do 20 minut po skončení posledního pokusu
 14. Pořadatel soutěže zajistí stejné podmínky v prostoru základny po celou dobu soutěže (např. použitím koberců, guma atd.).
 15.  V blízkosti prostoru startu bude zajištěn prostor pro uložení a kontrolu soutěžního materiálu.
 16. 16.  Pořadatel je povinen pojistit soutěž a účastníky soutěže dle SHS schválených 16.6.2011 části I. Článku 5 bodu 8(Lze zajistit na OSH).
 17. 17.  Na pozvánkách na soutěž musí být logo Zlínského kraje a na každé soutěži musí být vyvěšen banner Zlínského kraje. Vyvěšení fotograficky z dokumentováno a dokumentace odevzdána na OSH.

Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu.